Trường THCS Phú Hòa

http://thcsphuhoa.tptdm.edu.vn


Thời Khóa Biểu năm học 2017 - 2018 (áp dụng từ ngày 25/9/2017)

Trường THCS Phú Hòa thông báo thời khóa biểu của 4 khối 6,7,8,9 áp dụng từ ngày 25/9/2017 như sau:
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6 ( Áp dụng từ ngày 25/09/2017)
Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10 6A11 6A12
  1 Anh  Sinh  Toán  Tin  Địa  Văn  Văn  Anh  Lý  Văn  Toán  Toán 
  2 Lý  Toán  Sinh  Anh  Toán  Văn  Văn  Toán  Tin  Văn  Toán  Anh 
2 3 Văn  Toán  Văn  Toán  Anh  Toán  Địa  Sử  Văn  Tin  Anh  Văn 
  4 Toán  Văn  Tin  Anh  Lý  Sử  Nhạc  GD  Văn  Toán  Anh  Văn 
  5 SINH HOẠT DƯỚI CỜ
  1 CN  GD  Lý  Sinh  Văn  Anh  Văn  Tin  Nhạc  Văn  Sinh  Văn 
  2 Tin  Anh  Văn  Văn  Văn  Anh  CN  Văn  GD  Sinh  CN  Sinh 
3 3 Sinh  CN  Văn  CN  GD  Văn  Lý  Văn  Tin  CN  Nhạc  Anh 
  4 Văn  Văn  CN  Anh  Sinh  CN  GD  Lý  Văn  Anh  Văn  Nhạc 
  5 Văn  Văn  Anh  GD  CN  Lý  Sinh  Anh  Văn  Anh  Văn  CN 
  1 MT  Địa  Toán  Toán  Sinh  Toán  Tin  Anh  Anh  Sinh  Toán  Tin 
  2 Anh  Toán  Sử  Toán  Anh  Toán  Tin  Sinh  Toán  MT  Sinh  Tin 
4 3 Sinh  Toán  Tin  Sử  Toán  Địa  Anh  Toán  Sinh  Toán  Sử  Anh 
  4 Tin  Sử  Toán  Sinh  Toán  Anh  MT  Toán  Anh  Toán  Tin  Sử 
  5 Toán  Anh  Địa  Tin  Sử  Sinh  Toán  MT  Toán  Nhạc  Tin  Toán 
  1 CN  Tin  Toán  Toán  CN  Nhạc  Anh  CN  Anh  Sử  Văn  Toán 
  2 Toán  Tin  Anh  CN  Toán  Sinh  Anh  Toán  Sử  CN  Văn  Lý 
5 3 Toán  Anh  Nhạc  Văn  Anh  Toán  CN  Toán  Sinh  Lý  CN  MT 
  4 Anh  Sinh  Toán  Văn  MT  Anh  Toán  Nhạc  CN  Tin  MT  Toán 
  5 Sử  Toán  Sinh  Toán  Toán  CN  Toán  Tin  MT  Anh  Lý  Văn 
6 1 Văn  Nhạc  Anh  Anh  Tin  GD  Văn  CN  Anh  Văn  Toán  Địa 
2 Văn  Anh  Anh  Địa  Nhạc  Tin  Văn  Anh  CN  Văn  Toán  CN 
3 Toán  Lý  CN  Nhạc  Văn  Toán  Anh  Văn  Địa  Toán  Anh  GD 
4 Nhạc  CN  Văn  Lý  Anh  Văn  Sử  Địa  Toán  Anh  GD  Văn 
5 SINH HOẠT NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
6 SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
  1 Địa  Văn  GD  MT  Tin  Văn  Toán  Sinh  Văn  Toán  Văn  Anh 
7 2 GD  Văn  MT  Văn  Văn  Tin  Toán  Văn  Toán  Địa  Anh  Sinh 
  3 Anh  MT  Văn  Văn  Văn  MT  Sinh  Văn  Toán  GD  Địa  Toán 
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/9/17)
                         
THỨ Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 7A10 7A11
  1 SINH HOẠT DƯỚI CỜ
2 2 Địa  Anh Toán Văn Sinh Anh Toán Sử Toán CN
3 Toán Văn Sinh Anh Văn Toán Sử Anh CN Địa Văn
4 Anh Địa  Văn Toán Nhạc Địa Văn Toán Văn Anh Toán
5 Văn Toán Địa  Nhạc Toán Văn Anh Văn Toán CN Anh
3 1 Sử Văn CN Tin Sinh Sử Sinh CD Văn CN
2 CN Văn CD CN Sử Nhạc Tin Sử Văn CD
3 Nhạc Sử Văn Văn Địa Sinh CD Văn Tin Sinh
4 Tin CN Sinh Văn Văn Sử CN Văn Địa Sinh Nhạc
5 Sinh Sử Văn Địa Văn CD Văn Sinh Tin Sử
4 1 Tin Tin Nhạc Sử CD Sinh Toán Anh MT Toán Toán
2 Sinh Tin Sử Toán MT CD Nhạc Địa Toán Sử Toán
3 MT Toán Anh Tin Anh Toán Sinh Nhạc Toán CD Anh
4 Toán Sinh Tin Anh Toán Tin Địa Toán Sử Anh MT
5 Toán Anh Tin Sinh Toán Anh Anh Toán Anh MT Địa
5 1 Văn Anh Toán Anh CN Toán Văn Anh Văn Sử Địa
2 Văn Nhạc MT Anh Địa Toán Văn Tin Văn CN Toán
3 Toán Văn Anh MT Sử Văn Anh Tin Anh Địa Văn
4 Anh Toán Văn Sử Văn CN Toán MT Địa Anh Văn
5 CD Toán Văn Địa Anh Sử MT CN Toán Văn Sử
6 1 Anh CD Anh CN Tin Văn Văn Tin Toán Toán
2 Toán Sinh Anh CD Tin Anh CN Tin Toán Sinh
3 Văn Địa  Toán Sinh Tin Anh Toán Văn Sinh Anh
4 Văn Sử Toán Toán Anh Văn Toán Sinh Anh Anh Văn
5 Sử Anh Toán Văn Toán Văn Toán Anh Sinh Văn Tin
7 1 Anh MT CN Văn Toán CN Văn Văn Toán Anh
2 CN Toán Địa Văn MT CN Toán Nhạc Toán Tin
3 Địa  CN Văn Toán CN Anh Tin Địa Anh Văn
4 Văn Địa  Toán Sinh Anh Toán Địa Sử CN Nhạc Văn
5 SINH HOẠT NGOÀI GiỜ LÊN LỚP
6 Sinh hoạt chủ nhiệm
 
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 ( Áp dụng từ ngày 25/09/2017)
Thứ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9
  1 Toán  Văn  Hóa  Anh  Văn  Toán  Anh  Văn  Toán 
  2 Anh  Văn  Toán  Nhạc  Văn  Anh  Toán  Văn  Hóa 
2 3 Lý  Hóa  Văn  Toán  Toán  Văn  Văn  Toán  Anh 
  4 Địa  Lý  Văn  Văn  Anh  Toán  Anh  Toán  Toán 
  5 SINH HOẠT DƯỚI CỜ
  1 Văn  Sử  CN  GD  Lý  Văn  Sinh  MT  Văn 
  2 GD  Sinh  Văn  Sử  Nhạc  Văn  MT  CN  Văn 
3 3 Sử  Anh  Văn  Văn  Văn  MT  CN  Anh  Lý 
  4 Anh  Văn  Sử  Văn  Văn  Sinh  Lý  GD  Anh 
  5 CN  Anh  GD  Sinh  Sử  Lý  Văn  Văn  Nhạc 
  1 Anh  Nhạc  Sử  Hóa  Toán  Toán  Sử  Sinh  Anh 
  2 Anh  Địa  Sinh  Toán  Hóa  Sử  Anh  Nhạc  Toán 
4 3 Sinh  MT  Nhạc  Anh  Sử  Hóa  Toán  Anh  Toán 
  4 Sử  Toán  Anh  Toán  Địa  Nhạc  Sinh  Hóa  Anh 
  5 Hóa  Toán  Anh  Sử  Sinh  Anh  Hóa  Sử  Sinh 
  1 Toán  Sinh  Văn  CN  Anh  GD  Anh  Văn  MT 
  2 Văn  CN  Toán  MT  Anh  Sinh  Nhạc  Văn  GD 
5 3 Văn  Anh  Toán  Toán  MT  Văn  GD  Sinh  CN 
  4 Toán  GD  Anh  Sinh  CN  Văn  Toán  Anh  Sử 
  5 Nhạc  Văn  Anh  Văn  GD  CN  Toán  Anh  Sinh 
  1 Văn  Toán  Lý  Anh  Sinh  Toán  Văn  Toán  Hóa 
  2 Hóa  Văn  Toán  Lý  Anh  Toán  Văn  Địa  Toán 
6 3 Toán  Hóa  Địa  Anh  Toán  Anh  Toán  Lý  Văn 
  4 Văn  Anh  Hóa  Toán  Toán  Anh  Địa  Toán  Văn 
  5 SINH HOẠT NGOÀI GiỜ LÊN LỚP
  6 SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
  1 MT  Sử  Toán  Hóa  Toán  Địa  Hóa  Sử  Văn 
7 2 Sinh  Toán  MT  Địa  Hóa  Sử  Văn  Toán  Sử 
  3 Toán  Toán  Sinh  Văn  Văn  Hóa  Sử  Hóa  Địa 
 
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/9/ 17)
                       
THỨ Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10
  1 SINH HOẠT DƯỚI CỜ
2 2 Văn CN Hóa Văn Anh Hóa Toán Văn Sinh Anh
3 Anh Văn Văn CD CN Toán Toán Hóa Toán
4 CD Toán Anh Toán Văn Văn Hóa Văn Sinh
5 Toán Hóa Toán Anh Toán Văn Anh CN Văn
3 1 Hóa CD Văn Sinh Văn Văn Văn Nhạc
2 Sinh Văn CN Văn Văn Văn Địa Hóa
3 Sinh CN Văn Văn Sinh Hóa Địa CD Văn
4 Văn Sử Văn Sử Hóa Sinh Hóa Văn
5 Văn Văn Sinh Hóa Sử Nhạc Sinh Văn Địa
4 1 Anh Hóa CD Sinh Anh Toán Anh Toán Địa Toán
2 Địa Anh Sinh Anh Hóa Anh Hóa Toán Anh Toán
3 Sử Địa Hóa Hóa Toán Sinh Toán Địa Toán CD
4 Toán Sinh Anh Toán Nhạc CD Địa Anh Toán Hóa
5 Toán Toán Địa Toán Sinh Địa Sử Hóa Nhạc Sinh
5 1 Anh Nhạc Địa CD Toán Văn CN Toán Văn
2 Địa Văn Toán Sử Toán Văn Sử Anh Văn
3 Văn Văn Toán Nhạc Địa CN CD Anh Văn Sử
4 Văn Anh Sử Văn Toán Nhạc CN CD Văn Toán
5 Nhạc Toán Văn Địa Toán Văn Anh Văn Sử Anh
6 1 Văn Hóa Sinh Văn Anh Toán Sinh Toán Văn
2 Sinh Toán Hóa Văn Địa Toán Hóa Văn
3 Văn Địa Văn Hóa Sinh Văn Văn Toán
4 Toán Toán Văn Toán Địa Văn Địa Hóa Sinh
5 Hóa Toán Văn Địa Anh Toán Văn Toán Địa
7 1 Toán Văn Anh Toán Hóa Hóa Văn Nhạc Toán Hóa
2 Hóa Anh Toán Văn Toán Anh Anh Toán Anh CN
3 CN Hóa Nhạc Anh Văn Văn Toán Văn Hóa Anh
4 SINH HOẠT NGOÀI GiỜ LÊN LỚP
5 SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây