Thời Khóa Biểu năm học 2017 - 2018 (áp dụng từ ngày 25/9/2017)

Thứ ba - 26/09/2017 08:16

Trường THCS Phú Hòa thông báo thời khóa biểu của 4 khối 6,7,8,9 áp dụng từ ngày 25/9/2017 như sau:
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6 ( Áp dụng từ ngày 25/09/2017)
Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10 6A11 6A12
  1 Anh  Sinh  Toán  Tin  Địa  Văn  Văn  Anh  Lý  Văn  Toán  Toán 
  2 Lý  Toán  Sinh  Anh  Toán  Văn  Văn  Toán  Tin  Văn  Toán  Anh 
2 3 Văn  Toán  Văn  Toán  Anh  Toán  Địa  Sử  Văn  Tin  Anh  Văn 
  4 Toán  Văn  Tin  Anh  Lý  Sử  Nhạc  GD  Văn  Toán  Anh  Văn 
  5 SINH HOẠT DƯỚI CỜ
  1 CN  GD  Lý  Sinh  Văn  Anh  Văn  Tin  Nhạc  Văn  Sinh  Văn 
  2 Tin  Anh  Văn  Văn  Văn  Anh  CN  Văn  GD  Sinh  CN  Sinh 
3 3 Sinh  CN  Văn  CN  GD  Văn  Lý  Văn  Tin  CN  Nhạc  Anh 
  4 Văn  Văn  CN  Anh  Sinh  CN  GD  Lý  Văn  Anh  Văn  Nhạc 
  5 Văn  Văn  Anh  GD  CN  Lý  Sinh  Anh  Văn  Anh  Văn  CN 
  1 MT  Địa  Toán  Toán  Sinh  Toán  Tin  Anh  Anh  Sinh  Toán  Tin 
  2 Anh  Toán  Sử  Toán  Anh  Toán  Tin  Sinh  Toán  MT  Sinh  Tin 
4 3 Sinh  Toán  Tin  Sử  Toán  Địa  Anh  Toán  Sinh  Toán  Sử  Anh 
  4 Tin  Sử  Toán  Sinh  Toán  Anh  MT  Toán  Anh  Toán  Tin  Sử 
  5 Toán  Anh  Địa  Tin  Sử  Sinh  Toán  MT  Toán  Nhạc  Tin  Toán 
  1 CN  Tin  Toán  Toán  CN  Nhạc  Anh  CN  Anh  Sử  Văn  Toán 
  2 Toán  Tin  Anh  CN  Toán  Sinh  Anh  Toán  Sử  CN  Văn  Lý 
5 3 Toán  Anh  Nhạc  Văn  Anh  Toán  CN  Toán  Sinh  Lý  CN  MT 
  4 Anh  Sinh  Toán  Văn  MT  Anh  Toán  Nhạc  CN  Tin  MT  Toán 
  5 Sử  Toán  Sinh  Toán  Toán  CN  Toán  Tin  MT  Anh  Lý  Văn 
6 1 Văn  Nhạc  Anh  Anh  Tin  GD  Văn  CN  Anh  Văn  Toán  Địa 
2 Văn  Anh  Anh  Địa  Nhạc  Tin  Văn  Anh  CN  Văn  Toán  CN 
3 Toán  Lý  CN  Nhạc  Văn  Toán  Anh  Văn  Địa  Toán  Anh  GD 
4 Nhạc  CN  Văn  Lý  Anh  Văn  Sử  Địa  Toán  Anh  GD  Văn 
5 SINH HOẠT NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
6 SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
  1 Địa  Văn  GD  MT  Tin  Văn  Toán  Sinh  Văn  Toán  Văn  Anh 
7 2 GD  Văn  MT  Văn  Văn  Tin  Toán  Văn  Toán  Địa  Anh  Sinh 
  3 Anh  MT  Văn  Văn  Văn  MT  Sinh  Văn  Toán  GD  Địa  Toán 
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/9/17)
                         
THỨ Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 7A10 7A11
  1 SINH HOẠT DƯỚI CỜ
2 2 Địa  Anh Toán Văn Sinh Anh Toán Sử Toán CN
3 Toán Văn Sinh Anh Văn Toán Sử Anh CN Địa Văn
4 Anh Địa  Văn Toán Nhạc Địa Văn Toán Văn Anh Toán
5 Văn Toán Địa  Nhạc Toán Văn Anh Văn Toán CN Anh
3 1 Sử Văn CN Tin Sinh Sử Sinh CD Văn CN
2 CN Văn CD CN Sử Nhạc Tin Sử Văn CD
3 Nhạc Sử Văn Văn Địa Sinh CD Văn Tin Sinh
4 Tin CN Sinh Văn Văn Sử CN Văn Địa Sinh Nhạc
5 Sinh Sử Văn Địa Văn CD Văn Sinh Tin Sử
4 1 Tin Tin Nhạc Sử CD Sinh Toán Anh MT Toán Toán
2 Sinh Tin Sử Toán MT CD Nhạc Địa Toán Sử Toán
3 MT Toán Anh Tin Anh Toán Sinh Nhạc Toán CD Anh
4 Toán Sinh Tin Anh Toán Tin Địa Toán Sử Anh MT
5 Toán Anh Tin Sinh Toán Anh Anh Toán Anh MT Địa
5 1 Văn Anh Toán Anh CN Toán Văn Anh Văn Sử Địa
2 Văn Nhạc MT Anh Địa Toán Văn Tin Văn CN Toán
3 Toán Văn Anh MT Sử Văn Anh Tin Anh Địa Văn
4 Anh Toán Văn Sử Văn CN Toán MT Địa Anh Văn
5 CD Toán Văn Địa Anh Sử MT CN Toán Văn Sử
6 1 Anh CD Anh CN Tin Văn Văn Tin Toán Toán
2 Toán Sinh Anh CD Tin Anh CN Tin Toán Sinh
3 Văn Địa  Toán Sinh Tin Anh Toán Văn Sinh Anh
4 Văn Sử Toán Toán Anh Văn Toán Sinh Anh Anh Văn
5 Sử Anh Toán Văn Toán Văn Toán Anh Sinh Văn Tin
7 1 Anh MT CN Văn Toán CN Văn Văn Toán Anh
2 CN Toán Địa Văn MT CN Toán Nhạc Toán Tin
3 Địa  CN Văn Toán CN Anh Tin Địa Anh Văn
4 Văn Địa  Toán Sinh Anh Toán Địa Sử CN Nhạc Văn
5 SINH HOẠT NGOÀI GiỜ LÊN LỚP
6 Sinh hoạt chủ nhiệm
 
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 ( Áp dụng từ ngày 25/09/2017)
Thứ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9
  1 Toán  Văn  Hóa  Anh  Văn  Toán  Anh  Văn  Toán 
  2 Anh  Văn  Toán  Nhạc  Văn  Anh  Toán  Văn  Hóa 
2 3 Lý  Hóa  Văn  Toán  Toán  Văn  Văn  Toán  Anh 
  4 Địa  Lý  Văn  Văn  Anh  Toán  Anh  Toán  Toán 
  5 SINH HOẠT DƯỚI CỜ
  1 Văn  Sử  CN  GD  Lý  Văn  Sinh  MT  Văn 
  2 GD  Sinh  Văn  Sử  Nhạc  Văn  MT  CN  Văn 
3 3 Sử  Anh  Văn  Văn  Văn  MT  CN  Anh  Lý 
  4 Anh  Văn  Sử  Văn  Văn  Sinh  Lý  GD  Anh 
  5 CN  Anh  GD  Sinh  Sử  Lý  Văn  Văn  Nhạc 
  1 Anh  Nhạc  Sử  Hóa  Toán  Toán  Sử  Sinh  Anh 
  2 Anh  Địa  Sinh  Toán  Hóa  Sử  Anh  Nhạc  Toán 
4 3 Sinh  MT  Nhạc  Anh  Sử  Hóa  Toán  Anh  Toán 
  4 Sử  Toán  Anh  Toán  Địa  Nhạc  Sinh  Hóa  Anh 
  5 Hóa  Toán  Anh  Sử  Sinh  Anh  Hóa  Sử  Sinh 
  1 Toán  Sinh  Văn  CN  Anh  GD  Anh  Văn  MT 
  2 Văn  CN  Toán  MT  Anh  Sinh  Nhạc  Văn  GD 
5 3 Văn  Anh  Toán  Toán  MT  Văn  GD  Sinh  CN 
  4 Toán  GD  Anh  Sinh  CN  Văn  Toán  Anh  Sử 
  5 Nhạc  Văn  Anh  Văn  GD  CN  Toán  Anh  Sinh 
  1 Văn  Toán  Lý  Anh  Sinh  Toán  Văn  Toán  Hóa 
  2 Hóa  Văn  Toán  Lý  Anh  Toán  Văn  Địa  Toán 
6 3 Toán  Hóa  Địa  Anh  Toán  Anh  Toán  Lý  Văn 
  4 Văn  Anh  Hóa  Toán  Toán  Anh  Địa  Toán  Văn 
  5 SINH HOẠT NGOÀI GiỜ LÊN LỚP
  6 SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
  1 MT  Sử  Toán  Hóa  Toán  Địa  Hóa  Sử  Văn 
7 2 Sinh  Toán  MT  Địa  Hóa  Sử  Văn  Toán  Sử 
  3 Toán  Toán  Sinh  Văn  Văn  Hóa  Sử  Hóa  Địa 
 
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/9/ 17)
                       
THỨ Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10
  1 SINH HOẠT DƯỚI CỜ
2 2 Văn CN Hóa Văn Anh Hóa Toán Văn Sinh Anh
3 Anh Văn Văn CD CN Toán Toán Hóa Toán
4 CD Toán Anh Toán Văn Văn Hóa Văn Sinh
5 Toán Hóa Toán Anh Toán Văn Anh CN Văn
3 1 Hóa CD Văn Sinh Văn Văn Văn Nhạc
2 Sinh Văn CN Văn Văn Văn Địa Hóa
3 Sinh CN Văn Văn Sinh Hóa Địa CD Văn
4 Văn Sử Văn Sử Hóa Sinh Hóa Văn
5 Văn Văn Sinh Hóa Sử Nhạc Sinh Văn Địa
4 1 Anh Hóa CD Sinh Anh Toán Anh Toán Địa Toán
2 Địa Anh Sinh Anh Hóa Anh Hóa Toán Anh Toán
3 Sử Địa Hóa Hóa Toán Sinh Toán Địa Toán CD
4 Toán Sinh Anh Toán Nhạc CD Địa Anh Toán Hóa
5 Toán Toán Địa Toán Sinh Địa Sử Hóa Nhạc Sinh
5 1 Anh Nhạc Địa CD Toán Văn CN Toán Văn
2 Địa Văn Toán Sử Toán Văn Sử Anh Văn
3 Văn Văn Toán Nhạc Địa CN CD Anh Văn Sử
4 Văn Anh Sử Văn Toán Nhạc CN CD Văn Toán
5 Nhạc Toán Văn Địa Toán Văn Anh Văn Sử Anh
6 1 Văn Hóa Sinh Văn Anh Toán Sinh Toán Văn
2 Sinh Toán Hóa Văn Địa Toán Hóa Văn
3 Văn Địa Văn Hóa Sinh Văn Văn Toán
4 Toán Toán Văn Toán Địa Văn Địa Hóa Sinh
5 Hóa Toán Văn Địa Anh Toán Văn Toán Địa
7 1 Toán Văn Anh Toán Hóa Hóa Văn Nhạc Toán Hóa
2 Hóa Anh Toán Văn Toán Anh Anh Toán Anh CN
3 CN Hóa Nhạc Anh Văn Văn Toán Văn Hóa Anh
4 SINH HOẠT NGOÀI GiỜ LÊN LỚP
5 SINH HOẠT CHỦ NHIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Thăm dò dư luận

Bạn biết gì về NukeViet 3?

Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập11
  2. Máy chủ tìm kiếm2
  3. Khách viếng thăm9
  4. Hôm nay270
  5. Tháng hiện tại10,348
  6. Tổng lượt truy cập530,707
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây